ظرفیت پذیرش در هر گرایش

 

با تشکر از سایت اموزش عالی اکسینhttp://oxin.ac.ir

پیوست 1: ظرفیت پذیرش در هر گرایش

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در هر گرایش در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است:

1- گرایش حقوق خصوصی

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش خصوصی در دانشگاه دولتی در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است

جدول 1: ظرفیت پذیرش در گرایش خصوصی در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

بین الملل

آموزش محور

روزانه

شبانه

تربیت معلم تهران

5

28

0

0

0

0

0

0

33

تربیت معلم سبزوار

7

5

0

0

0

0

0

0

12

تهران

8

8

0

0

0

15

0

0

31

تهران- قم

7

8

0

0

0

0

0

0

15

شاهد

5

5

0

0

0

0

0

0

10

بهشتی

10

5

0

0

0

0

0

0

15

شیراز

11

2

0

0

0

0

0

0

13

علامه طباطبایی

12

0

0

0

0

0

0

15

27

فردوسی مشهد

6

4

0

0

0

0

0

0

10

قم

12

10

0

0

40

0

0

0

62

دانشگاه اصفهان

16

0

0

0

0

0

8

0

24

شهیدچمران اهواز

8

0

0

0

0

0

0

0

8

تبریز

9

2

0

0

0

20

0

0

31

بوعلی سینا

4

3

0

0

0

0

0

0

7

کاشان

4

2

0

0

0

0

0

0

6

بین المللی امام خمینی-قزوین

6

3

0

0

0

0

0

6

15

گیلان- رشت

6

3

0

0

0

15

0

0

24

مازندران- بابلسر

5

5

0

0

0

0

0

0

10

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

9

0

0

0

0

0

0

0

9

مدرسه عالی شهید مطهری

3

0

0

0

0

0

0

0

3

پیام نور مرکزتحصیلات تکمیلی تهران

0

0

10

0

0

0

0

0

10

علم وفرهنگ - تهران

0

0

0

15

0

0

0

0

15

مفید قم

0

0

0

10 متمرکز

5 نیمه متمرکز

0

0

0

0

15

موسسه علامه محدث نوری

0

0

0

15

0

0

0

0

15

موسسه غیرانتفاعی کار

0

0

0

15

0

0

0

0

15

موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی

0

0

0

0

40

0

0

0

40

جمع

153

93

10

60

80

50

8

21

475

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش خصوصی در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است.

جدول 2: ظرفیت پذیرش در گرایش خصوصی در دانشگاه آزاد اسلامی

واحددانشگاه

ظرفیت پذیرش

بندرعباس

18

تبریز

18

تهران شمال

18

تهران مرکزی

18

خوراستگان (اصفهان)

18

دامغان

18

زنجان

18

علوم و تحقیقات تهران

18

کرمانشاه

18

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

18

مشهد

18

میبد

18

نراق

18

گرمی

18

میمه

18

جمع

270

2- گرایش ثبت اسناد و املاک

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش ثبت اسناد و املاک در دانشگاه دولتی در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است.

جدول 3: ظرفیت پذیرش در گرایش ثبت اسناد و املاک در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

آموزش محور

تهران

5

5

     

10

جمع

5

5

     

10

این گرایش در دانشگاه آزاد وجود ندارد.

3- گرایش حقوق بین الملل

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش حقوق بین الملل در دانشگاه دولتی در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است :

جدول 4: ظرفیت پذیرش در گرایش بین الملل در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

بین الملل

غیرانتفاعی

آموزش محور

تهران

8

6

 

15

   

29

بهشتی

10

5

       

15

شیراز

6

1

       

7

علامه طباطبایی

12

0

       

12

قم

16

6

       

22

گیلان – رشت

     

15

   

15

پیام نور مرکزتحصیلات تکمیلی تهران

   

10

     

10

موسسه مفید قم

       

10 متمرکز

5 نیمه متمرکز

 

15

موسسه شهید اشرفی اصفهانی

       

15

 

15

جمع

52

18

10

30

30

0

140

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش بین الملل در دانشگاه آزاد در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است

جدول 5: ظرفیت پذیرش در گرایش بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دانشگاهی

ظرفیت پذیرش

بوشهر

18

تهران شمال

18

تهران مرکزی

18

چالوس

18

دامغان

18

مراغه

18

جمع

108

4- گرایش جزا و جرم شناسی

دانشگاه ها و ظرفیت پذیریش در گرایش جزا و جرم شناسی در دانشگاه دولتی در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است:

جدول 6: ظرفیت پذیرش در گرایش جزا و جرم شناسی در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

مجازی

آموزش محور

 

روزانه

شبانه

مجازی

 

اصفهان

6

0

     

9

   

15

بین المللی امام خمینی- قزوین

6

3

       

6

 

15

تهران

12

12

           

24

تهران – قم

5

6

           

11

شهیدبهشتی

10

5

           

15

شیراز

9

1

   

15

   

15

40

علامه طباطبایی

12

0

       

15

 

27

تبریز

8

1

           

9

فردوسی مشهد

6

4

           

10

قم

12

10

   

40

     

62

کاشان

6

2

           

8

گیلان

6

4

           

10

مازندران

4

4

           

8

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

9

             

9

پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

   

10

         

10

پیام نور مرکز تهران (واحدکرج)

   

15

         

15

شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

     

15

       

15

موسسه غیرانتفاعی مفید قم

     

10 متمرکز

5 نیمه متمرکز

       

15

جمع

111

52

25

30

55

9

21

15

318

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است

جدول 7: ظرفیت پذیرش در گرایش جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دانشگاهی

ظرفیت پذیرش

علوم و تحقیقات تهران

18

علوم وتحقیقات خوزستان

18

مشهد

18

اراک

18

اردبیل

18

بندرعباس

18

تهران شمال

18

تهران مرکزی

18

چالوس

18

خرم آباد

18

خوراستگان (اصفهان)

18

قم

18

دامغان

18

رفسنجان

18

نراق

18

بوشهر

18

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

18

جمع

306

5- گرایش عمومی

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش عمومی در دانشگاه دولتی در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است:

جدول 8: ظرفیت پذیرش در گرایش عمومی در دانشگاه دولتی

دانشگاه پذیرش کننده

ظرفیت پذیرش

جمع

روزانه

شبانه

پیام نور

غیرانتفاعی

بین الملل

آموزش محور

روزانه

شبانه

تبریز

8

1

         

9

تهران

8

6

   

15

   

29

تهران – قم

5

6

         

11

سمنان

4

2

       

8

14

شهیدبهشتی

10

5

         

15

شیراز

5

1

         

6

علامه طباطبایی

12

0

       

15

27

مازندران - بابلسر

2

2

         

4

جمع

54

23

0

0

15

0

23

115

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش در گرایش عمومی در دانشگاه آزاد در سال 89 (آخرین آزمون کارشناسی ارشد برگزار شده) به شرح زیر است

جدول 9: ظرفیت پذیرش در گرایش عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دانشگاهی

ظرفیت پذیرش

علوم وتحقیقات فارس

18

شیراز

18

اراک

18

بندرعباس

18

تهران مرکزی

18

جمع

90

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 مهر 1389    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: اخبار حقوقی و اطلاعیه ها، متفرقه،     | نظرات()