تبلیغات
وبلاگ مشاوره حقوقی نوشتن لایحه شکایت دادخواست و عریضه - منابع آزمون دكتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی
سه شنبه 16 اسفند 1390

منابع آزمون دكتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی

   نوشته شده توسط: حقوقی    

منابع آزمون دكتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط برگرفته از سایت: safireedalat.com   
جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۲۹

منابع آزمون دكترای تخصصی رشته حقوق كیفری و جرم شناسی
نظر اول:

منابع آزمون دكتری دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ آیین دادرسی كیفری
1- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوری
2- عدالت كیفری(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوری
3- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دكتر محمد آشوری
4- كتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دكتر محمد آشوری

5- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دكتر محمد آشوری

ب ـ حقوق جزای عمومی
1- تقریرات دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات دكتر محسن رهامی

ج ـ حقوق جزای اختصاصی
1- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر محسن رهامی

د ـ متون فقه
1- حدود،تعزیرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجی
2- دیات دكتر ابوالقاسم گرجی
3- مبانی تكمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
4- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

هـ: متون حقوقی به زبان انگلیسی
1.      متون حقوقی 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسین شیروی
2.      متون حقوقی 2 (جزا) دكتر عبدالحسین شیروی
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمی
4.      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 الی 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی (كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات استاد آشوری در كتاب مجموعه مقالات همایش ها یا مجلات تخصصی حقوق كیفری و جرم شناسی مثلاً مجموعه مقالات همایش راه كارهای كاهش جمعیت كیفری زندان و …

منابع آزمون دكتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ حقوق جزای عمومی
1- زمینه حقوق جزای عمومی ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دكتر محمد علی اردبیلی

ب ـ حقوق جزای اختصاصی
1- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دكتر حسین میر محمد صادقی

ج ـ آیین دادرسی كیفری
1- آیین دادرسی كیفری ، دكتر رجب گلدوست جویباری
2- آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی كیفری

د ـ متون فقه
1- تقریرات متون فقه جزایی(حدود،قصاص، دیات) دكتر حسین مهر پور
2- مبانی تكمله المنهاج ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
3- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه: متون حقوقی به زبان انگلیسی
1.      متون حقوقی 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسین شیروی
2.      متون حقوقی 2 (جزا) دكتر عبدالحسین شیروی
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمی
4.      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی(كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات دكتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی و تقریرات جرم شناسی دوره كارشناسی ارشد


نظر ثانی :
فهرست منابع آزمون دکتری (دانشگاه تهران-شهید بهشتی-تربیت مدرس)

الف)متون فقه جزایی:
1- ابواب(حدود،قصاص،دیات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهای: روضه البهیه-مسالک الافهام شهید ثانی
2-     مبانی تکلمة المنهاج ایت الله خویی
3-     قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد
4-     حدود ، تعزیرات، قصاص دکتر گرجی
5-     دیات دکتر گرجی
6-     تقریرات دکتر مهرپور
7-     تقریرات دکتر محقق داماد

ب) آیین دادرسی کیفری:
1- آیین دادرسی کیفری 2 جلد دکتر آشوری
2- آیین دادرسی کیفری 5 جلد دکتر آخوندی
3- عدالت کیفری دکتر آشوری
4- آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست جویباری
5- علوم جنایی مجموعه مقالات اهدایی به دکتر آشوری
6- حقوق بشر مفاهیم انصاف و عدالت دکتر آشوری
8- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
9- 2 مقاله از دکتر آشوری در کتابهای تأملاتی در حقوق تطبیقی جلد2    ( تحول جایگاه دادسرا)
علوم جنایی (مقالات آموزشی) جلد 2(جایگزین های زندان)
10- آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی

ج) جرم شناسی:
1- دوره کامل جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی                   ۲- دفاع اجتماعی مارک آنسل
۳- کیفر شناسی دکتر صفاری                                     ۴- مقالات دکتر آشوری
5- دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی                   6- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

د) متون حقوقی جزایی:
1- تقریرات دکتر آقایی نیا                                                    2- criminal law
3- اطلاعات عمومی زبان انگلیسی                                        4- تقریرات دکتر مهرا
5- Modern criminal law

ه) حقوق جزای عمومی:
1- حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر اردبیلی
2- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها
3- تقریرات دکتر آقایی نیا
4- تقریرات دکتر رهامی
5- تقریرات دکتر آزمایش
6- حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان
7- مقالات دکتر حبیب زاده، دکتر اردبیلی، دکتر نوربها

و) حقوق جزای اختصاصی:
1- حقوق جزای اختصاصی 3 جلد دکتر میر محمد صادقی
2- حقوق جزای اختصاصی 2 جلد دکتر آقایی نیا
3- حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان
4- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر کوشا
5- تقریرات دکتر توجهی
6- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر رهامی
7- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

منابع تکمیلی:
1- محشای ق.م.ا دکتر گلدوزیان
2- تقریرات جرائم علیه اموال دکتر آزمایش
3- ق.م.ا در نظم حقوقی کنونی رضا شکری- قادرسیروس
4- حقوق ج.ع. دکتر باهری – مرحوم داور
5- حقوق جنایی 5جلد دکتر علی آبادی
6- دوره حقوق ح.ج.ع. 3جلد دکتر محسنی
7- ح.ج.ع. ایران 2جلد دکتر صانعی
8- دیدگاه های نو در حقوق  کیفری اسلام2 جلد آیت ا... مرعشی
9- ح.ج.ا 2 جلد دکتر پاد
10- مبانی جرم شناسی 3جلد دکتر کی نیا
11- علوم جنایی دکتر کی نیا


دانشگاه تربیت مدرس:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی:  مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتاب دکتر اردبیلی
- جزای اختصاصی: مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + کتاب دکتر گلدوزیان
- آئین دادرسی کیفری: کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + جزوات دکتر فرجیها

دانشگاه شهید بهشتی:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: کتاب دکتر اردبیلی + کتاب دکتر نوربها + مقالات این دو استاد در مجلات علمی کشور
- جزای اختصاصی: کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + جزوات دکتر کوشا + مقالات مرتبط آنها
- آئین دادرسی کیفری: جزوات دکتر گلدوست + کتاب دکتر آشوری + مقالات دکتر گلدوست
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + کتاب کیفرشناسی و مقالات دکتر صفاری

دانشگاه تهران:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب مبانی تکملة المنهاج و شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + جزوات دکتر آزمایش
- جزای اختصاصی: کتاب و جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + کتابهای دکتر میر محمد صادقی
- آئین دادرسی کیفری: جزوات و کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی

لازم به تذكر است ، تهیه و مطالعه این فهرست لزوماً به معنای موفقیت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بین 30 الی 50 درصد موفقیت داوطلبان محترم ، بستگی به سوابق و فعالیتهای علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در این همایش ها و از این قبیل فعالیتها دارد لذا به داوطلبان عزیز به ویژه دانشجویان كارشناسی ارشد اكیداً توصیه می گردد كه در طی دوران تحصیلی از ارایه مقاله به مجلات علمی یا همایش های علمی غافل نشوند.

منابع آزمون دكتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط برگرفته از سایت: safireedalat.com   
جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۲۹

منابع آزمون دكترای تخصصی رشته حقوق كیفری و جرم شناسی
نظر اول:

منابع آزمون دكتری دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ آیین دادرسی كیفری
1- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوری
2- عدالت كیفری(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوری
3- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دكتر محمد آشوری
4- كتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دكتر محمد آشوری

5- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دكتر محمد آشوری

ب ـ حقوق جزای عمومی
1- تقریرات دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات دكتر محسن رهامی

ج ـ حقوق جزای اختصاصی
1- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر محسن رهامی

د ـ متون فقه
1- حدود،تعزیرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجی
2- دیات دكتر ابوالقاسم گرجی
3- مبانی تكمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
4- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

هـ: متون حقوقی به زبان انگلیسی
1.      متون حقوقی 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسین شیروی
2.      متون حقوقی 2 (جزا) دكتر عبدالحسین شیروی
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمی
4.      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 الی 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی (كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات استاد آشوری در كتاب مجموعه مقالات همایش ها یا مجلات تخصصی حقوق كیفری و جرم شناسی مثلاً مجموعه مقالات همایش راه كارهای كاهش جمعیت كیفری زندان و …

منابع آزمون دكتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ حقوق جزای عمومی
1- زمینه حقوق جزای عمومی ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دكتر محمد علی اردبیلی

ب ـ حقوق جزای اختصاصی
1- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دكتر حسین میر محمد صادقی

ج ـ آیین دادرسی كیفری
1- آیین دادرسی كیفری ، دكتر رجب گلدوست جویباری
2- آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی كیفری

د ـ متون فقه
1- تقریرات متون فقه جزایی(حدود،قصاص، دیات) دكتر حسین مهر پور
2- مبانی تكمله المنهاج ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
3- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه: متون حقوقی به زبان انگلیسی
1.      متون حقوقی 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسین شیروی
2.      متون حقوقی 2 (جزا) دكتر عبدالحسین شیروی
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمی
4.      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی(كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات دكتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی و تقریرات جرم شناسی دوره كارشناسی ارشد


نظر ثانی :
فهرست منابع آزمون دکتری (دانشگاه تهران-شهید بهشتی-تربیت مدرس)

الف)متون فقه جزایی:
1- ابواب(حدود،قصاص،دیات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهای: روضه البهیه-مسالک الافهام شهید ثانی
2-     مبانی تکلمة المنهاج ایت الله خویی
3-     قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد
4-     حدود ، تعزیرات، قصاص دکتر گرجی
5-     دیات دکتر گرجی
6-     تقریرات دکتر مهرپور
7-     تقریرات دکتر محقق داماد

ب) آیین دادرسی کیفری:
1- آیین دادرسی کیفری 2 جلد دکتر آشوری
2- آیین دادرسی کیفری 5 جلد دکتر آخوندی
3- عدالت کیفری دکتر آشوری
4- آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست جویباری
5- علوم جنایی مجموعه مقالات اهدایی به دکتر آشوری
6- حقوق بشر مفاهیم انصاف و عدالت دکتر آشوری
8- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
9- 2 مقاله از دکتر آشوری در کتابهای تأملاتی در حقوق تطبیقی جلد2    ( تحول جایگاه دادسرا)
علوم جنایی (مقالات آموزشی) جلد 2(جایگزین های زندان)
10- آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی

ج) جرم شناسی:
1- دوره کامل جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی                   ۲- دفاع اجتماعی مارک آنسل
۳- کیفر شناسی دکتر صفاری                                     ۴- مقالات دکتر آشوری
5- دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی                   6- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

د) متون حقوقی جزایی:
1- تقریرات دکتر آقایی نیا                                                    2- criminal law
3- اطلاعات عمومی زبان انگلیسی                                        4- تقریرات دکتر مهرا
5- Modern criminal law

ه) حقوق جزای عمومی:
1- حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر اردبیلی
2- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها
3- تقریرات دکتر آقایی نیا
4- تقریرات دکتر رهامی
5- تقریرات دکتر آزمایش
6- حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان
7- مقالات دکتر حبیب زاده، دکتر اردبیلی، دکتر نوربها

و) حقوق جزای اختصاصی:
1- حقوق جزای اختصاصی 3 جلد دکتر میر محمد صادقی
2- حقوق جزای اختصاصی 2 جلد دکتر آقایی نیا
3- حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان
4- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر کوشا
5- تقریرات دکتر توجهی
6- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر رهامی
7- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

منابع تکمیلی:
1- محشای ق.م.ا دکتر گلدوزیان
2- تقریرات جرائم علیه اموال دکتر آزمایش
3- ق.م.ا در نظم حقوقی کنونی رضا شکری- قادرسیروس
4- حقوق ج.ع. دکتر باهری – مرحوم داور
5- حقوق جنایی 5جلد دکتر علی آبادی
6- دوره حقوق ح.ج.ع. 3جلد دکتر محسنی
7- ح.ج.ع. ایران 2جلد دکتر صانعی
8- دیدگاه های نو در حقوق  کیفری اسلام2 جلد آیت ا... مرعشی
9- ح.ج.ا 2 جلد دکتر پاد
10- مبانی جرم شناسی 3جلد دکتر کی نیا
11- علوم جنایی دکتر کی نیا


دانشگاه تربیت مدرس:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی:  مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتاب دکتر اردبیلی
- جزای اختصاصی: مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + کتاب دکتر گلدوزیان
- آئین دادرسی کیفری: کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + جزوات دکتر فرجیها

دانشگاه شهید بهشتی:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: کتاب دکتر اردبیلی + کتاب دکتر نوربها + مقالات این دو استاد در مجلات علمی کشور
- جزای اختصاصی: کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + جزوات دکتر کوشا + مقالات مرتبط آنها
- آئین دادرسی کیفری: جزوات دکتر گلدوست + کتاب دکتر آشوری + مقالات دکتر گلدوست
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + کتاب کیفرشناسی و مقالات دکتر صفاری

دانشگاه تهران:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب مبانی تکملة المنهاج و شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + جزوات دکتر آزمایش
- جزای اختصاصی: کتاب و جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + کتابهای دکتر میر محمد صادقی
- آئین دادرسی کیفری: جزوات و کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی

لازم به تذكر است ، تهیه و مطالعه این فهرست لزوماً به معنای موفقیت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بین 30 الی 50 درصد موفقیت داوطلبان محترم ، بستگی به سوابق و فعالیتهای علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در این همایش ها و از این قبیل فعالیتها دارد لذا به داوطلبان عزیز به ویژه دانشجویان كارشناسی ارشد اكیداً توصیه می گردد كه در طی دوران تحصیلی از ارایه مقاله به مجلات علمی یا همایش های علمی غافل نشوند.

منابع آزمون دكتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط برگرفته از سایت: safireedalat.com   
جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۲۹

منابع آزمون دكترای تخصصی رشته حقوق كیفری و جرم شناسی
نظر اول:

منابع آزمون دكتری دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ آیین دادرسی كیفری
1- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوری
2- عدالت كیفری(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوری
3- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دكتر محمد آشوری
4- كتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دكتر محمد آشوری

5- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دكتر محمد آشوری

ب ـ حقوق جزای عمومی
1- تقریرات دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات دكتر محسن رهامی

ج ـ حقوق جزای اختصاصی
1- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر محسن رهامی

د ـ متون فقه
1- حدود،تعزیرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجی
2- دیات دكتر ابوالقاسم گرجی
3- مبانی تكمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
4- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

هـ: متون حقوقی به زبان انگلیسی
1.      متون حقوقی 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسین شیروی
2.      متون حقوقی 2 (جزا) دكتر عبدالحسین شیروی
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمی
4.      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 الی 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی (كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات استاد آشوری در كتاب مجموعه مقالات همایش ها یا مجلات تخصصی حقوق كیفری و جرم شناسی مثلاً مجموعه مقالات همایش راه كارهای كاهش جمعیت كیفری زندان و …

منابع آزمون دكتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ حقوق جزای عمومی
1- زمینه حقوق جزای عمومی ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دكتر محمد علی اردبیلی

ب ـ حقوق جزای اختصاصی
1- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دكتر حسین میر محمد صادقی

ج ـ آیین دادرسی كیفری
1- آیین دادرسی كیفری ، دكتر رجب گلدوست جویباری
2- آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی كیفری

د ـ متون فقه
1- تقریرات متون فقه جزایی(حدود،قصاص، دیات) دكتر حسین مهر پور
2- مبانی تكمله المنهاج ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
3- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه: متون حقوقی به زبان انگلیسی
1.      متون حقوقی 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسین شیروی
2.      متون حقوقی 2 (جزا) دكتر عبدالحسین شیروی
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمی
4.      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی(كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات دكتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی و تقریرات جرم شناسی دوره كارشناسی ارشد


نظر ثانی :
فهرست منابع آزمون دکتری (دانشگاه تهران-شهید بهشتی-تربیت مدرس)

الف)متون فقه جزایی:
1- ابواب(حدود،قصاص،دیات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهای: روضه البهیه-مسالک الافهام شهید ثانی
2-     مبانی تکلمة المنهاج ایت الله خویی
3-     قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد
4-     حدود ، تعزیرات، قصاص دکتر گرجی
5-     دیات دکتر گرجی
6-     تقریرات دکتر مهرپور
7-     تقریرات دکتر محقق داماد

ب) آیین دادرسی کیفری:
1- آیین دادرسی کیفری 2 جلد دکتر آشوری
2- آیین دادرسی کیفری 5 جلد دکتر آخوندی
3- عدالت کیفری دکتر آشوری
4- آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست جویباری
5- علوم جنایی مجموعه مقالات اهدایی به دکتر آشوری
6- حقوق بشر مفاهیم انصاف و عدالت دکتر آشوری
8- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
9- 2 مقاله از دکتر آشوری در کتابهای تأملاتی در حقوق تطبیقی جلد2    ( تحول جایگاه دادسرا)
علوم جنایی (مقالات آموزشی) جلد 2(جایگزین های زندان)
10- آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی

ج) جرم شناسی:
1- دوره کامل جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی                   ۲- دفاع اجتماعی مارک آنسل
۳- کیفر شناسی دکتر صفاری                                     ۴- مقالات دکتر آشوری
5- دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی                   6- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

د) متون حقوقی جزایی:
1- تقریرات دکتر آقایی نیا                                                    2- criminal law
3- اطلاعات عمومی زبان انگلیسی                                        4- تقریرات دکتر مهرا
5- Modern criminal law

ه) حقوق جزای عمومی:
1- حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر اردبیلی
2- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها
3- تقریرات دکتر آقایی نیا
4- تقریرات دکتر رهامی
5- تقریرات دکتر آزمایش
6- حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان
7- مقالات دکتر حبیب زاده، دکتر اردبیلی، دکتر نوربها

و) حقوق جزای اختصاصی:
1- حقوق جزای اختصاصی 3 جلد دکتر میر محمد صادقی
2- حقوق جزای اختصاصی 2 جلد دکتر آقایی نیا
3- حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان
4- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر کوشا
5- تقریرات دکتر توجهی
6- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر رهامی
7- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

منابع تکمیلی:
1- محشای ق.م.ا دکتر گلدوزیان
2- تقریرات جرائم علیه اموال دکتر آزمایش
3- ق.م.ا در نظم حقوقی کنونی رضا شکری- قادرسیروس
4- حقوق ج.ع. دکتر باهری – مرحوم داور
5- حقوق جنایی 5جلد دکتر علی آبادی
6- دوره حقوق ح.ج.ع. 3جلد دکتر محسنی
7- ح.ج.ع. ایران 2جلد دکتر صانعی
8- دیدگاه های نو در حقوق  کیفری اسلام2 جلد آیت ا... مرعشی
9- ح.ج.ا 2 جلد دکتر پاد
10- مبانی جرم شناسی 3جلد دکتر کی نیا
11- علوم جنایی دکتر کی نیا


دانشگاه تربیت مدرس:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی:  مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتاب دکتر اردبیلی
- جزای اختصاصی: مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + کتاب دکتر گلدوزیان
- آئین دادرسی کیفری: کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + جزوات دکتر فرجیها

دانشگاه شهید بهشتی:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: کتاب دکتر اردبیلی + کتاب دکتر نوربها + مقالات این دو استاد در مجلات علمی کشور
- جزای اختصاصی: کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + جزوات دکتر کوشا + مقالات مرتبط آنها
- آئین دادرسی کیفری: جزوات دکتر گلدوست + کتاب دکتر آشوری + مقالات دکتر گلدوست
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + کتاب کیفرشناسی و مقالات دکتر صفاری

دانشگاه تهران:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب مبانی تکملة المنهاج و شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + جزوات دکتر آزمایش
- جزای اختصاصی: کتاب و جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + کتابهای دکتر میر محمد صادقی
- آئین دادرسی کیفری: جزوات و کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی

لازم به تذكر است ، تهیه و مطالعه این فهرست لزوماً به معنای موفقیت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بین 30 الی 50 درصد موفقیت داوطلبان محترم ، بستگی به سوابق و فعالیتهای علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در این همایش ها و از این قبیل فعالیتها دارد لذا به داوطلبان عزیز به ویژه دانشجویان كارشناسی ارشد اكیداً توصیه می گردد كه در طی دوران تحصیلی از ارایه مقاله به مجلات علمی یا همایش های علمی غافل نشوند.


viagra eyaculacion precoz
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:21 ب.ظ

you are in point of fact a just right webmaster. The web site loading pace is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you've performed a great job on this subject!
مهسا نعمتی
جمعه 12 خرداد 1391 11:51 ب.ظ
سلام
خسته نباشید.
من دنبال منابع جدید دكتری حقوق جزا هستم، اگه از این منابع و لیست كتاب‌ها اطلاع داشتید، ممنون می شم در اختیار من قرار بدهید.
مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر