تبلیغات
وبلاگ مشاوره حقوقی نوشتن لایحه شکایت دادخواست و عریضه - منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی

1-حقوق جزای عمومی.دکتر محمد علی اردبیلی.2جلد(به عنوان ماخذ اصلی مطالعاتی)

2-حقوق جزای عمومی.دکتر هوشنگ شامبیاتی . 2جلد (به عنوان ماخذ کمک مطالعاتی جهت درک بهتر مطلب)

3-محشای قانون مجازات اسلامی.دکتر ایرج گلدوزیان(مطالعه کتاب مذکور به جهت ذکر مطالب کوتاه و مختصر در تشریح مواد قانونی ضرورت دارد)

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

1-حقوق جزای تخصصی.دکتر ایرج گلدوزیان

2-حقوق جزای اختصاصی2و3.دکتر حسین میر محمد صادقی

3-حقوق جزای اختصاصی . دکتر هوشنگ شامبیاتی.3جلد(ویزه دانشگاه آزاد)

4-محشای قانون مجازات اسلامی . دکتر ایرج گلدوزیان(مطالعه کتاب مذکور به جهت رعایت اصل اختصار و مباحث ضروری در تشریح مواد قانونی ضرورت دارد)

5-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(مطالعه کتاب مذکور به جهت نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.آراء وحدت رویه . رویه قضایی. آراء و اقوال مختلف اندیشمندان و قوانین مرتبط توصیه می شود)

6- مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی . رضا شکری

7-قانون چک اصلاحی1382

 

آیین دادرسی کیفری

1-قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به همراه قانون تشکیل دادگاه ها ی عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 و آیین نامه اجرایی آن

2- آیین دادرسی کیفری . جلد 4. دکتر محمود آخوندی

3- آیین دادرسی کیفری جلد 1.دکتر محمد آشوری

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری

متون فقه

1- مبحث حقوقی شرح لمعه و ترجمه ی آن.دکتر اسد الله لطفی

2- مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه . دکتر اسد الله لطفی

متون حقوقی

1-(معروف به فرهنگ آکسفورد حقوقی) A DICTIONARY OF LAW

2-همراه با ترجمه Law Text

3- همراه با ترجمه Law Made Simple

4- همراه با ترجمه GCSE Law

5- زبان عمومی در حد دیپلم متوسطه