تبلیغات
وبلاگ مشاوره حقوقی نوشتن لایحه شکایت دادخواست و عریضه - فرهنگ لغات حقوقی

جامعه ملل: اسم یك مؤسسه بین المللی است كه عده نامحدودی

از دول و مؤسسات دارنده شخصیت حقوقی تشكیل می دادند و

هدف آن كمك ملل متمدن به حفظ صلح و اجرای عدل و رفاه ملل به

همراهی همدیگر بوده است.
• جرایم ضد خانواده:
عبارت است از: الف ـ جرایم مربوط به ازدواج در بودن یا مخفی كردن زن برای ازدواج به عنف یا تهدید یا حیله ـ ربودن زن دارای ۱۵ تا ۱۸

سال با رضای او برای ازدواج ـ زنای محصنه ـ (مواد ۲۰۹ ـ ۲۱۲ قانون

جزا)

ب ـ هتك ناموس با محارم (ماده ۲۰۷ قانون جزا)

• جرایم ضد شرف و حیثیت:

(جزا) در فقه به افتراء و توهین و هجر (به ضم هاء) و هجو و سب و

غیبت و افشاء سر به معنی مذكور در ماده ۲۲۰ قانون مجازات

عمومی كشور گفته می شود.

• جرایم ضد عفت:

(جزا) عبارت است از:

الف ـ جرایم ضد خانواده (رك. جرایم ضد خانواده)

ب ـ جرایم ضد عفت عمومی و اخلاق حسنه

• جرایم عمومی:

 

جرمهایی است كه مستقیماً مصالح عمومی را مورد تهدید قرار دهد ولو اینكه افراد هم بطور غیر مستقیم متضرر شوند مانند

جاسوسی و اخلال در امنیت.

در مقابل جرایم اختصاصی استعمال می شود.

جراح (به كسر اول)

ایراد جرح به پیكر آدمی (در مقابل شجاج است)

• جرح:

یكی از معانی جرح تجاوز به جسم آدمی (به جز جنایت بر نفس و

خیانت بر اطراف و جنایت بر منافع) اعم از اینكه مورد جرح، سر و

صورت باشد یا در سایر قسمتهای بدن باشد.

• جرم:
عملی است كه قانون آن را از طریق تعیین كیفر منع كرده باشد.
• جرم اجتماعی:

(جزا) جرمی كه به منظور تأمین منافع عمومی صورت گیرد و اثر آن

واژگونی تشكیلات اجتماعی باشد.

• جرم اختصاصی:

جرمی كه بر ضد افراد و علیه مصلحت آنان صورت گرفته باشد

(مانند قتل) موضوع بحث جزای اختصاصی این جرائمند.

• جرم اعتیادی :

جرمی است مركب از چند عمل (برخلاف جرم مستمر كه مركب از

چند عمل نیست) كه هر یك به تنهایی قابل تعقیب نباشد (بند یك

ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی)

• جرم انضباطی:

مرادف تخلف انضباطی است.

• جرم آنی:

جرمی كه در زمان كوتاهی می تواند واقع شود مانند شهادت كذب 

• جرم خطایی:

جرم ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی را گویند.

• جرم دایم:

جرمی است كه بعد از وقوع باقی می ماند مانند ساختن سكه

تقلبی یا جعل سند

• جرم سیاسی:

الف ـ جرم ناشی از فكر سیاسی و یا از یك مؤسسه و دستگاه

 

سیاسی را گویند.

ب ـ به معنی اخص جرمی است كه مخالف نظم سیاسی

خارجی یا داخلی كشور باشد مانند توطئه برای تغییر شكل

حكومت.

• جرم شبه عمد:

در این جرم مجرم:

اولاً ـ قصد ارتكاب جرمی را داشته و اقدام می كند.

ثانیاً ـ نتیجه قابل مجازات دیگری از عمل او حاصل می شود اعم از

 

اینكه جرم مورد نظر او هم علاوه بر این محقق شده باشد یا نه مثل

اینكه قصد ضرب كسی را داشته ولی مضروب می میرد.

درمورد جرم غیر عمد اساساً مرتكب قصد ارتكاب جرمی را نداشته

ولی به علت بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم رعایت قوانین و

نظامات نتیجه قابل مجازاتی از كار او به وجود می آید

حسب القاعده جرایم غیر عمد مجازات ندارد وخلاف این اصل جنبه

استنثاء دارد. جرم غیر عمد را جرم خطایی هم نامیده اند.

• جرم عمد:

جرمی كه مجرم قصد نتیجه عمل خود را كرده و وارد عمل شود.

• جرم غیر عمد:

هرگاه از بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت

قوانین ومقررات نتیجه قابل مجازات غیر مقصود حاصل شود عمل

منتهی به آن نتیجه را جرم غیر عمد نامند.

منبع:

sahra1999.persianblog.com