تبلیغات
وبلاگ حقوقی لوح عدالت

سلامی چو بوی خوش اشنایی

راه اندازی مجدد وبلاگ. از این پس این وبلاگ درخدمت شما خواهد بود

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 دی 1394    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: متفرقه،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آذر 1391    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

110(یکصدو ده)قاعده فقهی ،حقوقی

110(یکصدو ده)قاعده فقهی ،حقوقی
۱-قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .
( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )
 
 2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی
 
3-احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )
یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )
 
4- قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .
(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )
 
5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»
یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )
 
7-  قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .
(تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64 – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )
 
8- « الاقرب یمنع الا بعد »
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»
یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .
(توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )
 
10- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .
( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )
 
11- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .
 
12- تعیین
اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .
 
13- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .
 یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .
( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی )
 
15- قاعده حل
 متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال .»
 یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .
 
16- الدین مقدم علی الارث .
یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی ) .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )
 
17الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )
 
18 قاعده تسلیط
متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی )
 
19- قاعده سوق
 یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .
 
20- اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»
یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239)
 
21 – عدل و انصاف
یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .
 
22- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
 
( ماده 1277 قانون مدنی )
 
23- قاعد ه تبعیت عقد از قصد
متن : « العقود تابعه للقصود .»
یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی )
 
24- قاعده علی الید
متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .»
یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
( القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی )
 
25 – قاعده غرور
متن: « المغرور یرجع علی من غره .»
یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)
( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225 )
 
26- قاعده فراش
 متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )
یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – التهذیب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدنی )
 
27 – قاعده قرعه
 متن : « لکل امر مشکل قرعه .»
 یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .
( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155 )
 
28 – کل رهن فانه غیر مضمون .
یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .
( ماده 789 قانون مدنی )
 
29- قاعده لا یضمن
متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »
 یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .
 
30- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .
 یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .
 ( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )
 
31- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .
یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .
( ماده 467و 466 قانون مدنی )
 
32- قاعده لا ضرر
متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » 
یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
( القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی )
 
33- لا ضمان علی المستعیر .
 یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی )
 
34- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .
یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص 43 )
 
35- لا مسا محه فی التحد یدات .
یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .
 
36- لا میراث للقلتل . 
 یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم است . ( ماده 880 قانون مدنی )
 
37- اصل لزوم
متن : « الاصل فی العقود لزوم .»
یعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی )
 
38- من احیی ارضا فهی له .
یعنی: هر کس که زمینی را اهیا کند از آن اوست .
( مواد 140، 141،143 قانون مدنی )
39- من استخرج ماء فهی له .
 یعنی : هر کس آبی را استخراج کند از آن اوست .( ماده 150 قانون اساسی )
 
40- من حاز ملک
یعنی :هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد .( ماده 142و 143 قانون مدنی )
 
41- قاعده من ملک .
 متن : « من ملک شیئاً  ملک الا قراربه .»
یعنی : هر که مالک چیزی شد می تواند به آن نیز اقرار نماید .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 78 )
 
42- من له الغنم فعلیه العزم .
یعنی : آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند . ( التحریر الجمله ، ص 56 )
 
43- نفی سبیل
یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است( نساء /141)
متن :« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» 
(القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 157 – اصول 81، 82، 153، بند 5 اصل 3 وبند 8 اصل 43 قانون اساسی )
 
44- قاعده نفی عسر و حرج
متن : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »
( حج / 78) ترجمه : و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد .
یعنی : هیچ کمکی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود.
( دانشنامه حقوقی ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدنی )
 
45- وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی .
یعنی : اگر کسی چیزی را که خطرناک است به دیگری که جاهل بر آن است بدهد ، باید او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .46- و جوب التخلیه بین المال و ملکه
 یعنی : بایع باید موانع تملک و سلطه مشتری بر مبیع را بر طرف کند .
( ماده 362 قانون مدنی )
 
47- وجوب دفع الضرر المحتمل
یعنی : دفع ضرر احتمالی واجب است (و نیز دفع افسد به فاسد جایز است )
 
48- الوقف حسب ما یو قفها اهلها .
یعنی : وقف ها بر اساس آنچه واقفین معین کرده اند عمل می شود .
( مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 511- ماده 61 قانون مدنی )
 
49- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب .
 
 یعنی : هر آنچه که بر اثر خویشاوندی نسبی حرام است ، تر اثر خویشاوندی رضاعی هم حرام خواهد بود .
 ( وسائل الشعبه ، ج 14، ص 280،- ماده 1046 قانون مدنی )
 
50- الزرع للزارع و لو کان غاصبا .
یعنی : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد .( ماده 33 قانون مدنی )
 
51- لا مهرلبغیه .
یعنی : زن زانیه ، مهریه ندارد ( قیاس اولویت و مفهوم مخالف ماده 1099 قانون مدنی )
 
52- الغاصب یوخذ باشق الاحوال .
 یعنی : با غاصب به شدیدترین احکام رفتار می شود .( جواهر الکلام ، کتاب غصب ، ص 10)
 
 53- لا ینسب للساکت قول .
یعنی به شخص سکوت کننده چیزی منسوب نمی شود . ( سبوطی ، الاشباه والنظایر ، صص142 و 143- ماده قانون مدنی )
 
54-الحاکم ولی الممتنع .        
یعنی دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکالیف ، ولایت دارد .( ماده 237 و 833 قانون مدنی )
 
55- الجاکم ولی من لا وای له .
یعنی :  دادرس بر کسی که فاقد ولی ات ولایت دارد .
( ماده 1218 قانون مدنی – ماده 266 قانون مجازات اسلامی )
 
56- الجاکم وارث من لا وارث له .
 
یعنی : حاکم وارث شخص بدون وارث است . ( ماده 866 قانون مدنی )
 
57- الغائب علی حجه .
یعنی: شخص غائب در دادرسی حق اقامه دلیل دارد .
( القواعد الفقهیه ، ج 3 ، ص 86- ماده 305به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 )
 
58- البیعان بالخیار ما لم یفترقا .
( حدیث نبوی )
یعنی : متبایعین تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق خیار دارند .
( مجله الا احکام العدلیه ، ماده 4- کاتو زیان، عقود معین ، ص 46 – ماده 397 قانون مدنی )
 
59- الکتاب کالخطاب .
یعنی: نوشته مثل گفته است .(  القواعد و الفوائد ، ج 1 ص 198-  دانشنامه حقوق ، ج 4 ، ص 422-437 )
 
60- الحرام لا یحرم الحلال .
 یعنی : عمل حرام بعدی ، حلال قبلی را حرام نمی کند (تهذیب الا حکام ، ج 2 ، ص 208 – ماده 1055 قانون مدنی ) 
 
61- الحق القدیم لا یبطله شی
یعنی: چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد . ( ماده 97 قانون مدنی )
 
62- الحق للمتقدم .
 یعنی : اگرکسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت  به آن بر دیگران اولویت دارد .( ماده 142 قانون مدنی )
 
63- الخراج با لضمان .
یعنی: منافع در مقابل ضامن بودن است .( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 )
 
64- الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود .
 یعنی : حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که چیز از بین رفته حیات نمی یابد .
( تحریر الجمله ،  ج 1، صص36 و 38 – بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدنی )
 
65- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .
یعنی: عقد صلح بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .
( القئاعد الفقهیه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدنی )
 
66- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .
جایز یعنی : شرط کردن بین مسلمانان است مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .
 ( تحریر الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدنی )
 
67- الشرط الفاسد لیس بمفسد .
یعنی : شرط فاسد عقد را باطل نمی کند .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، صص 200 ، 217 ، 218 – ماده 232 قانون مدنی )
68- الطلاق بید من اخذ بالساق .
( حدیث نبوی ) یعنی : طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست .( مرد )                                                                                                                                    
( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص136 و 137 – ماده 1133 قانون مدنی )
 
69- اکل مال به باطل .
 متن : یا ایها الذین امنو لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...(  نساء /29 )
یعنی : امال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که بر اساس تجارتی رضایت آمیز باشد .
 
70- المومنون عند شروطهم . ( حدیث نبوی )
یعنی : مومنان به شرطهایشان پایبندند . ( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدنی 2 ، ص 37 )
 
71- نهی النبی عن الغرور . ( حدیث نبوی )
یعنی معامله غرری ( زیان آوری که نتیجه آن نامعلوم است ) باطل است .
( دکتر محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 94)
 
72- اوفوا بالعقود . ( متنده /1 )
یعنی : به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید . ( ماده 10 قانون مدنی )
 
 
 
قواعد کیفری
 
73- لا تقیه فی الدما ء .
یعنی : جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست .
( وسائل الشعبه ، ج 11 ، ص 483- مکاسب ، ج 4 ، ص 356 )
 
74- عمد الصبی بمنزله الخطا-
یعنی : فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود .
( القواعد  و الفوائد ، ج 1، ص 223 )
 
75- لا کفاله فی الحد . ( حدیث نبوی )
یعنی : شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن ، در حدود جایز نیست .
( ترمینو لوژی حقوق ، ش 4508 )
 
76- قاعده جب .
متن : الاسلام یجب ما قبله . ( حدیث نبوی )
یعنی : مسلمان شدن ، گناهان پیش از آن را پاک می کند .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، صص36،39 ، 46- اصا 169 قانون اساسی – ماده 11 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی )
 
77- اقامه الحدود الی من الیه الحکم .
 یعنی : اجرای حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل 36 قانون اساسی )
 
78- الامتناع با لا ختیار لا ینا فی الاختیار .
یعنی : از روی اختیار و قدرت اگر باعث  تحقق  چیزی  شویم ، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد .
( دائره المعارف حقوق ، ج 5 ، ص 50، - ماده 53 قانون مجازات اسلامی )
 
79- قاعده درا .
متن : الحدود تدرا بالشبهات .
 یعنی : اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود .
( الا شباه و النظائر ، صص122 و 123- مواد66  و67 قانون مجازات اسلامی )
 
80- دم المسلم لا یذهب هدرا .
 یعنی : خون مسلمان نباید پایمال شود . ( مواد 312 و313 قانون مجازات اسلامی )
 
81- الضرورات تتقدر تقدرها .
 یعنی : در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد . ( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )
 
82- الضرورات تبیح المحظورات . ( حقوق رم legemetnacessitas non bab  )
یعنی : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود .
( سوره مائده /3-سبوطی ، الشباه و النظایر ، ص60- ماده 55 قانون مجازات اسلامی )
 
83- قاعده ارش .
متن :کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش .
یعنی :بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده ، ارش تعلق می گیرد .
( ماده 367 قانون مجازات اسلامی )
 
84- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده .
یعنی : هر عضوی که موجود است باید قصاص شود و در صورت فقدان ، به جایش دیه گرفته می شود .
( ماده 293 قانون مجازات اسلامی )
 
85- قاعده اضطرار
متن : کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال .
یعنی : در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود .( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )
 
 
86- کل من لم یباشر بالقتل لم یقتص منه
یعنی: هر فردی که مباشر قتل نباشد قصاص نمی شود.  ( تبصره 1 ماده 269 و ماده 207 قانون مجازات اسلامی )
 
 
87- لا دیه لمن قتله الحد
یعنی: دیه به کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باشد ، تعلق نمی گیرد. ( ملاک ماده 332 قانون مجازات اسلامی )
 
 
88- لا ربا الا فیما یکال او یزون
یعنی: ربا جز در اموال مکیل و موزون جاری نیست  .( ماده 595 قانون مجازات اسلامی )
 
 
قواعد اصولی و مشترک
 
89- قاعده اذن .
متن : الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه .
یعنی : اذن دادن در چیزی ،اذن در لوازم آن نیز هست .
( القواعد و الفوائد ،ج 2، ص70، قاعده 167 )
 
90- قاعده اشتراک
متن : همه مسلمانان  در همه عصرها و زمانها نسبت به تکلیف شرعیه بکسانند .
 
91- قاعده تساقط
متن: اگر دو دلیل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.
 
92- و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ً ( سوره نجم /28)
یعنی: وگمان ، هیچ گاهچیزی از حق را بر ما روشن نمی سازد.
 
93- الولد یلحق باشرف الوالدین
یعنی: فرزند به والد شریف تر (مسلمان) تعلق می گیرد.( از حیث مسلمان بودن )
94- عدل و انصاف
متن: اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمناصفه تقسیم می گردد
 
95- فحوا
رعایت مفهوم موافق در جمله یا دستور و سرایت دادن حکم از فرد ضعیف به فرد قوی.
مثل آیه ( لا تقل لهمااف ) که به طریق اولی ، ضربو شتم والدین را هم نهی می کند .
 
96- مقدمه واجب ، واجب است ولی مقدمه حرام ، حرام نیست مگر موصل به حرام باشد.
97- قاعده تلازم
متن: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کاما حکم به الشرع حکم به العقل
یعنی: بر هر چه که عقل حکم کند ، و بر هر چه که شرع حکم می کند ، عقل هم حکم می نماید .
 
98- الممنوع شرعا کالممتنع عقلا
یعنی: چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلاً هم قابل انجام نیست. ( تحریر الجمله ، ص 34)
 
99- اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ( تحریر الجمله ، ج 1، ص21- اصل 167 قانون اساسی )
 
100-المیسور لا یسقط بالمعسور
یعنی: کار قابل انجام دادن به واسطه حدوث کار غیر ممکن ، از گردن ساقط نمی شود .(القواعد الفقهیه ج4، ص 121)
 
101- اعمال الکلام اولی من اهماله
برای کلام و عبارت به کار رفته ، معنی و مفهوم قایل شدن ، بهتر از بیهوده پنداشتن آن است.
 
102- الاصل دلیل حیث لا دلیل
اصل در جایی قابل استناد است که دلیل قانونی موجود نباشد .
( عوائد الایام ، ص 73- مواد 197و 198 قانون آیین دادرسی مدنی )
 
103- المطلق ینصرف الی فرد شائع
معنی و مفهوم موضوع مطلق ، به فرد شایع و رایج آن منصرف است .
 
104- قبح تأخر بیان در وقت حاجت
بیان نکردن مراد ومقصود در موقع نیاز بدان ناپسند است ،ولی سکوت در وقت بیان خود نوعی بیان است .
 
105- ما من عام الاو قد خص
هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد .
 
106- وصف به موصوفنزدیک تر بر می گردد.
اگر چند موصوف با یک وصف بیان شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود .
 
107- مورد ، مخصص نیست .
 اگر چیزی برای مورد خاصی ذکر شده باشد ، دلیل بر آن نیست که فقط به آن مورد خاص اعلق دارد.
 
108 - الاجتهاد لا ینقض بمثله
اجتهاد را اجتهاد دیگر نقض نمی کند . ( الاشبا ه و النظایر ، ص 41- تحریر الجماه ، ج 1 ، ص22 )
 
109- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال 
اگر احتمال به جایی وارد شود استدلال فایده ای ندارد. ( دکتر محمدی ، قواعد فقه ، ص 161 )
 
110- اذا زال المانع عادالممنوع
اگرمانع بر طرف شود موضوع منع شده به جای خود بر می گردد. ( دانشنامه  حقوقی ، ج 4 ، صص432-437 )
 
 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 اردیبهشت 1391    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

مصادیق جرائم رایانه ای درفضای مجازی(2):

مصادیق جرائم رایانه ای درفضای مجازی(2):

          

سایت اطلاع رسانی دادستانی کل کشور در گفتگو با دکتر عبدالصمد خرم آبادی فهرستی از محتوای مجرمانه در فضای مجازی را اعلام نموده است. از آنجا آشنایی با این مصادیق برای  وبلاگ نویسان و کاربرانی که اقدام به انتشار محتوا در فضای وب میکنند از اهمیت بالایی برخوردار است لذا خواهشمندیم  که کاربران سایت ضمن آگاهی از این موارد آنرا در نوشتار و مطالب خود مد نظر قرار دهند.

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

1ـ اشاعه فحشاء و منكرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات) 

2ـ تحریك، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتكاب جرایم منافی عفت  یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی) 

3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی( مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای)

4ـ تحریك، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)

5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی( بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)

2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی  و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)

3ـ اهانت به هر یك از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)

4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)

5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)

6ـ اهانت به امام خمینی(ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)

7ـ اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

1ـ تشكیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت كشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)

2ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی)

3ـ محتوایی كه به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد كند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)

4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)

5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)

7ـ تحریك نیروهای رزمنده یا اشخاصی كه به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)

8ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از كشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)

9 ـ تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)

10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای)

11ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)

12ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحكامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

13ـ انتشار غیر مجاز مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

14ـ انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

با رای مجلس؛ نحوه تقسیم مستمری زوجه دائم‌ متوفی و وراث تعیین شد

با رای مجلس؛ نحوه تقسیم مستمری زوجه دائم‌ متوفی و وراث تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز با تصویب ماده الحاقی 5 از لایحه حمایت از

خانواده، نحوه تقسیم میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص را تعیین كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر این اساس، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذكور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه بر اثر آن، بیشترین مستمری ملاك عمل است.

طبق تبصره این ماده، اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.

طبق بند دیگر این ماده، دریافت حقوق بازنشستگی یا از كارافتادگی، مستمری از كارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

بر این اساس، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذكور تا سن 20 سالگی تا بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از كمك هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند.

همچنین حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی كلیه كاركنان شاغل و بازنشسته مطابق قانون استخدام كشوری تقسیم و پرداخت می‌شود.

به موجب تبصره این ماده، مقررات این ماده در مورد افرادی كه قبل از اجرای این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده 59 لایحه حمایت از خانواده مقرر كردند كه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انكار زوجیت، قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشك قبل از وقوع ازدواج، قانون اعتلای حضانت فرزندان فقیر یا مهجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزریق واكسن ضدكزاز برای بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مواد 642، 645 و 646 قانون مجازات اسلامی، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش نسخ می‌شود.

به گزارش ایسنا، پس از پایان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه حمایت از خانواده، محمدرضا باهنر رییس جلسه از كمیسیون حقوقی و قضایی برای انجام كار كارشناسی روی این لایحه تقدیر و تشكر كرد.

وی اهمیت این لایحه را دلیل معطلی آن در طول دوران مجلس هشتم دانست و ابراز امیدواری كرد كه با اظهار نظر هر چه سریع‌تر شورای نگهبان، این لایحه در مجلس هشتم به اتمام برسد و به مجلس نهم كشیده نشود.

 

به نقل از ایسنا

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

با تائید نهایی شواری نگهبان، لایحه قانون مجازات اسلامی برای مدت 5 سال به تصویب رسید و به زودی با ابلاغ آن اجرایی خواهد شد.

برای دریافت متن نهایی بر روی لینك زیر كلیك نمائید.

قانون مجازات اسلامی جدید مصوب بهمن ماه 1390

برچسب ها : مجازات , قانون , نهایی , مجاز , ید , مجازات اسلامی , متن , قانون مجازات

برگرفته از سایت احسان زررخ

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق جزا وجرم شناسی،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

دو کتاب الکترونیکی رایگان درباره فلسفه حقوق

دو کتاب الکترونیکی رایگان درباره فلسفه حقوق
بسمه تعالی
سایت باشگاه اندیشه، وابسته به کانون اندیشه جوان، در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به انتشار کتابچه‌های الکترونیکی در حوزه فلسفه حقوق -به ویژه حقوق کیفری- کرده و آنرا به رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده است.

اخیرا در این سایت دو کتابچه ذیل قرار داده شده که برای علاقمندان حوزه فلسفه حقوق جالب توجه است، به خصوص آنکه نویسنده مطالب یکی از آنها پروفسور اچ ال ای هارت است.


نظریه تعلیم اخلاقی مجازات
نویسنده:  جین هامپتن
مترجم: حمید محبوبی
انتشارات:  باشگاه اندیشه
تاریخ انتشار: تابستان 1387
منبع: فصلنامه فقه و حقوق، شماره 5
دریافت متن کامل

 

مسائل فلسفه حقوق
نویسنده:  اچ. ال. ای. هارت
مترجم:  بهروز جندقی
انتشارات:  باشگاه اندیشه
تاریخ انتشار: تابستان 1387
منبع: فصلنامه فقه و حقوق، شماره 7
دریافت متن کامل

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

جزوه فقه جزایی دکتر محقق داماد

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق جزا وجرم شناسی،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

متن کامل کتاب: التشریع الجنائی الاسلامی؛ مقارنا بالقانون الوضعی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق جزا وجرم شناسی،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

سوالات آزمون جامع دکتری جزا

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق جزا وجرم شناسی،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

جزوات حقوق جزا و جرمشناسی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق جزا وجرم شناسی، دانلود حقوقی،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

منابع آزمون دكتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی

منابع آزمون دكتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط برگرفته از سایت: safireedalat.com   
جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۲۹

منابع آزمون دكترای تخصصی رشته حقوق كیفری و جرم شناسی
نظر اول:

منابع آزمون دكتری دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ آیین دادرسی كیفری
1- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوری
2- عدالت كیفری(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوری
3- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دكتر محمد آشوری
4- كتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دكتر محمد آشوری

5- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دكتر محمد آشوری

ب ـ حقوق جزای عمومی
1- تقریرات دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات دكتر محسن رهامی

ج ـ حقوق جزای اختصاصی
1- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر محسن رهامی

د ـ متون فقه
1- حدود،تعزیرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجی
2- دیات دكتر ابوالقاسم گرجی
3- مبانی تكمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
4- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

هـ: متون حقوقی به زبان انگلیسی
1.      متون حقوقی 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسین شیروی
2.      متون حقوقی 2 (جزا) دكتر عبدالحسین شیروی
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمی
4.      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 الی 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی (كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات استاد آشوری در كتاب مجموعه مقالات همایش ها یا مجلات تخصصی حقوق كیفری و جرم شناسی مثلاً مجموعه مقالات همایش راه كارهای كاهش جمعیت كیفری زندان و …

منابع آزمون دكتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ حقوق جزای عمومی
1- زمینه حقوق جزای عمومی ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دكتر محمد علی اردبیلی

ب ـ حقوق جزای اختصاصی
1- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دكتر حسین میر محمد صادقی

ج ـ آیین دادرسی كیفری
1- آیین دادرسی كیفری ، دكتر رجب گلدوست جویباری
2- آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی كیفری

د ـ متون فقه
1- تقریرات متون فقه جزایی(حدود،قصاص، دیات) دكتر حسین مهر پور
2- مبانی تكمله المنهاج ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
3- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه: متون حقوقی به زبان انگلیسی
1.      متون حقوقی 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسین شیروی
2.      متون حقوقی 2 (جزا) دكتر عبدالحسین شیروی
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمی
4.      Law made simple                 نویسنده:  David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسی
1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی(كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات دكتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی و تقریرات جرم شناسی دوره كارشناسی ارشد


نظر ثانی :
فهرست منابع آزمون دکتری (دانشگاه تهران-شهید بهشتی-تربیت مدرس)

الف)متون فقه جزایی:
1- ابواب(حدود،قصاص،دیات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهای: روضه البهیه-مسالک الافهام شهید ثانی
2-     مبانی تکلمة المنهاج ایت الله خویی
3-     قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد
4-     حدود ، تعزیرات، قصاص دکتر گرجی
5-     دیات دکتر گرجی
6-     تقریرات دکتر مهرپور
7-     تقریرات دکتر محقق داماد

ب) آیین دادرسی کیفری:
1- آیین دادرسی کیفری 2 جلد دکتر آشوری
2- آیین دادرسی کیفری 5 جلد دکتر آخوندی
3- عدالت کیفری دکتر آشوری
4- آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست جویباری
5- علوم جنایی مجموعه مقالات اهدایی به دکتر آشوری
6- حقوق بشر مفاهیم انصاف و عدالت دکتر آشوری
8- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
9- 2 مقاله از دکتر آشوری در کتابهای تأملاتی در حقوق تطبیقی جلد2    ( تحول جایگاه دادسرا)
علوم جنایی (مقالات آموزشی) جلد 2(جایگزین های زندان)
10- آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی

ج) جرم شناسی:
1- دوره کامل جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی                   ۲- دفاع اجتماعی مارک آنسل
۳- کیفر شناسی دکتر صفاری                                     ۴- مقالات دکتر آشوری
5- دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی                   6- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

د) متون حقوقی جزایی:
1- تقریرات دکتر آقایی نیا                                                    2- criminal law
3- اطلاعات عمومی زبان انگلیسی                                        4- تقریرات دکتر مهرا
5- Modern criminal law

ه) حقوق جزای عمومی:
1- حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر اردبیلی
2- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها
3- تقریرات دکتر آقایی نیا
4- تقریرات دکتر رهامی
5- تقریرات دکتر آزمایش
6- حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان
7- مقالات دکتر حبیب زاده، دکتر اردبیلی، دکتر نوربها

و) حقوق جزای اختصاصی:
1- حقوق جزای اختصاصی 3 جلد دکتر میر محمد صادقی
2- حقوق جزای اختصاصی 2 جلد دکتر آقایی نیا
3- حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان
4- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر کوشا
5- تقریرات دکتر توجهی
6- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر رهامی
7- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

منابع تکمیلی:
1- محشای ق.م.ا دکتر گلدوزیان
2- تقریرات جرائم علیه اموال دکتر آزمایش
3- ق.م.ا در نظم حقوقی کنونی رضا شکری- قادرسیروس
4- حقوق ج.ع. دکتر باهری – مرحوم داور
5- حقوق جنایی 5جلد دکتر علی آبادی
6- دوره حقوق ح.ج.ع. 3جلد دکتر محسنی
7- ح.ج.ع. ایران 2جلد دکتر صانعی
8- دیدگاه های نو در حقوق  کیفری اسلام2 جلد آیت ا... مرعشی
9- ح.ج.ا 2 جلد دکتر پاد
10- مبانی جرم شناسی 3جلد دکتر کی نیا
11- علوم جنایی دکتر کی نیا


دانشگاه تربیت مدرس:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی:  مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتاب دکتر اردبیلی
- جزای اختصاصی: مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور + کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + کتاب دکتر گلدوزیان
- آئین دادرسی کیفری: کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + جزوات دکتر فرجیها

دانشگاه شهید بهشتی:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: کتاب دکتر اردبیلی + کتاب دکتر نوربها + مقالات این دو استاد در مجلات علمی کشور
- جزای اختصاصی: کتابهای دکتر میرمحمد صادقی + جزوات دکتر کوشا + مقالات مرتبط آنها
- آئین دادرسی کیفری: جزوات دکتر گلدوست + کتاب دکتر آشوری + مقالات دکتر گلدوست
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی + کتاب کیفرشناسی و مقالات دکتر صفاری

دانشگاه تهران:
- فقه:  تسلط بر متن ابواب جزایی کتاب مبانی تکملة المنهاج و شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر) + کتاب قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد.
- جزای عمومی: جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + جزوات دکتر آزمایش
- جزای اختصاصی: کتاب و جزوات دکتر آقایی نیا + کتاب دکتر گلدوزیان + کتابهای دکتر میر محمد صادقی
- آئین دادرسی کیفری: جزوات و کتاب دکتر آشوری
- جرمشناسی: جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی

لازم به تذكر است ، تهیه و مطالعه این فهرست لزوماً به معنای موفقیت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بین 30 الی 50 درصد موفقیت داوطلبان محترم ، بستگی به سوابق و فعالیتهای علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در این همایش ها و از این قبیل فعالیتها دارد لذا به داوطلبان عزیز به ویژه دانشجویان كارشناسی ارشد اكیداً توصیه می گردد كه در طی دوران تحصیلی از ارایه مقاله به مجلات علمی یا همایش های علمی غافل نشوند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

بالاخره «لایحه» «قانون» شد

بالاخره «لایحه» «قانون» شد

بسمه تعالی

حسب خبری که منتشر شده، پس از جلساتِ متعدد شورای نگهبان و اصلاحاتی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صورت پذیرفت، «لایحه مجازات اسلامی» تبدیل به «قانون مجازات اسلامی» شد؛ که البته شاید تا چند سال از آن با عنوان «قانون جدید مجازات اسلامی» یاد کنیم. هنوز این قانون جدید (شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات) انتشار رسمی نشده تا پس از آن لازم الاجراء گردد، اما برای حقوقی ها ضروری است تا هر چه سریعتر با تحولاتِ آن آشنا شوند. 

از این رو آخرین نسخه از این قانون که در دسترس بود را از اینجا روی وبلاگ قرار دادم تا سر فرصت به بررسی آن بپردازیم. (محض اطمینان اینجا هم گذاشتم) در این نسخه، عبارات داخل کادر، اصلاحیه ای است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطابق با نظر شورای نگهبان اعمال کرده است؛ یعنی عبارات داخل کادر به تصویب نهایی رسیده است.

نکته بسیار مهم آن که لایحه مزبور مشتمل بر «تعزیرات» نیست و مواد مربوط به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی کما فی السابق بر قرار خواهد بود.

________________
پ.ن. برای مشاهده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

قاضی شهید

قاضی شهید
عبدالقادر عودة (۱۹۰۶م تا ۱۹۵۴م)، نویسنده ی نام آشنایی برای جزایی هاست. کتاب «التشریع الجنائی الإسلامی» او، حتی پیش از آن که به فارسی ترجمه شود، مورد استناد بسیاری از پایان نامه ها و مقالات بود. کتابی دو جلدی که ترجمه فارسی آن در ۴ جلد منتشر شده است! + + + +

عبدالقادر عودة فقیه نبود، اما به جهتِ علاقه ای که به علوم اسلامی داشت، دست به تألیف کتابی زد تا میان فقه اسلامی و حقوق جزای عرفی الفت ایجاد کند. او ابتدا پس از آنکه مدرک کارشناسی حقوق خود را در سال ۱۹۳۰م از دانشگاه قاهره گرفت، در دادستانی مصر مشغول شد و سپس به مرتبه قاضی ارتقاء یافت و تا سال ۱۹۵۱م به قضاوت پرداخت. در دورانِ تصدی قضاوتش، پرونده های قضایی فراوانی به وی ارجاع شد، که از جمله آنها پرونده انحلال حزب «إخوان المسلمین» بود که از سوی شورای نظامی مصر طرح شده بود. او علیرغم فشار نظامیان، حکم به عدم انحلال داد و از همین زمان عداوت ها علیه وی آغاز شد.

تخصص وی در حقوق اساسی موجب شد تا در دوران محمد نجیب اولین رئیس جمهور پس از دوران پادشاهی، به عنوان عضو شورای تدوین قانون اساسی برگزیده شود. او در شورای تدوین قانون اساسی بسیار کوشید تا ضمن پذیرش آزادی های عمومی، آموزه های اسلامی و قرآنی را به متن قانون اساسی بکشاند. تبحر وی در نگارش قانون اساسی تا آنجا پیش رفت که در سال ۱۹۵۳م دولت لیبی (پس از اعلام استقلال لیبی و آغاز دوره پادشاهی) از وی دعوت کرد تا در تدوین قانون اساسی این کشور نیز مشارکت داشته باشد.

عودة در سال ۱۹۵۱م پس از فشارهای فراوانی که از سوی شورای انقلاب مصر و افسران آزاده وارد شد، از سمت قضاوت استعفاء داد و به شغل وکالت پرداخت. در مدت بسیار کوتاهی توانست در میانِ همکاران خود بدرخشد و مورد اقبال مردم قرار گیرد.

به دلیل اعتراضاتی که إخوان المسلمین نسبت به کودتای ناصری داشتند، دولت مترصد بود ضربه سنگینی به این گروه وارد آورد. سوء قصد نافرجام جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۴م فرصت مناسب را در اختیار دولتِ کودتا قرار می دهد تا إخوان المسلمین را به طراحی این ترور متهم کند. دادگاه نظامی به سرعت تشکیل می شود و ۶ نفر از سران إخوان المسلمین از جمله عبدالقادر عودة به اعدام محکوم می شوند و در ۷ سپتامبر ۱۹۵۴م به دار آویخته می شوند.

نقل است هنگامی که عبدالقادر عودة را به پای چوبه دار می بردند گفته است «چه تفاوت می کند که من در کجا جان می دهم؛ در رختخواب یا ساحت نبرد؛ اسیر یا آزاد؛... من به سوی لقای پروردگار می روم.» سپس به حاضرین در صحنه اعدام رو کرده می گوید «سپاس خدایی را که شهادت را به من ارزانی داشت... خون من بر سر اینان منفجر شده و موجب ملعون شدنشان خواهد شد.»

قاضیِ شهید، علاوه بر کتاب «التشریع الجنائی الإسلامی» کتابهای دیگری نیز تألیف کرده است که همگی از تعلق خاطر وی به اسلام و بیداری اسلامی حکایت دارد:
-
الإسلام و أوضاعنا القانونیة.
-
الإسلام و أوضاعنا السیاسیة.
-
الإسلام بین جهل أبنائه وعجز علمائه. (که به با عنوان «اسلام در میان عجز علماء و جهل پیروان» به فارسی ترجمه شده است.)
-
المال و الحكم فی الإسلام.


برچسب‌ها: عبدالقادر عودة
نوشته شده توسط Salman Emrani سلمان عمرانی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

تعداد شرکت کنندگان ازمون کانون وکلا به تفکیک

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 10 آذر 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق خصوصی، حقوق جزا وجرم شناسی، اخبار حقوقی و اطلاعیه ها،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

متن سوالات و پاسخنامه آزمون كارآموزی وكالت سال ۱۳۹۰

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 10 آذر 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

نقش باورهای مذهبی در کاهش جرم

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 مهر 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق جزا وجرم شناسی،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

تفاوت تحصیل با بردن مال

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 مهر 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

تسلیت

در گذشت سید مسلم پارسایی دانشجوی ممتاز دانشگاه ایت الله بروجردی بار دیگر خاطره تلخ از دست دادن مرحوم كیمیایی و مرحوم امیدی را برایمان تازه كرد. مصیبت وارده را به دانشجویان دانشگاه و خانواده ایشان تسلیت عرض مینماییم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 31 شهریور 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

اعلامیه جهانی حقوق كودك


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 تیر 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق خصوصی، حقوق جزا وجرم شناسی، متفرقه،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

شعر زیبا در وصف عدالت


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 تیر 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: متفرقه،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

48 مقاله از دکتر ناصر کاتوزیان-قسمت اول

مقالات روی لینک زیر کلیک کنید

48 مقاله از دکتر ناصر کاتوزیان-قسمت اول

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 تیر 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق خصوصی، دانلود حقوقی، زندگی نامه حقوقدانان،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

مصاحبه دکتر ناصر کاتوزیان با خبرگزاری مه ربا عکسهایی از دکتر

اساتیدی که از علم روز واهمه دارنداخراج شوند/ اساتید قدیمی مافیا نیستند
دکتر ناصر کاتوزیان با بیان اینکه مافیایی در میان اساتید قدیمی برای جذب اساتید جوان وجود ندارد گفت: اینکه گفته می شود اساتید قدیمی به دلیل واهمه از دانش اساتید جوان مانع جذب آنها می شوند خنده داراست و اگر استادی اینگونه باشد نه تنها بازنشسته بلکه باید اخراج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناصر کاتوزیان در سال 1310 در تهران به دنیا آمد. پس از طی دوران کودکی و نوجوانی به دانشکده حقوق دانشگاه تهران وارد شد و تا دوره دکتری را در همین دانشگاه خواند و به پایان رساند. دکتر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد. عدالت قضایى در دو جلد، گامى به سوى عدالت در دو جلد، مقدمه علم حقوق، فلسفه حقوق در سه جلد، حقوق مدنى، نظریه عمومى حقوق، کلیات حقوق، فرهنگ کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، آزادى اندیشه و بیان از مهمترین آثار وی به شمار می آید.

سه روزی می شد در کمین دکتر ناصر کاتوزیان دانشگاه را قدم می زدم که بالاخره از طریق دانشجویان متوجه شدم استاد در همایش حقوق مطبوعات شرکت می کند. در روز همایش به اصرار از استاد خواستم تا وقتی را برای مصاحبه با خبرگزاری مهر در نظر بگیرد. دکتر کاتوزیان اصلا تمایلی به مصاحبه نداشت. از من اصرار از استاد انکار. تا اینکه پذیرفت روز دوشنبه 14 اردیبهشت به اتاق وی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مراجعه کنم. آنچه در زیر می آید ماحصل گفتگویی 30 دقیقه ای با دکتر ناصر کاتوزیان است.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: به نظر شما حرمتی که این روزها از طرف دانشجویان، مسئولین و جامعه به استادان دانشگاه گذاشته می شود چگونه است از ان راضی هستید؟

- دکتر کاتوزیان: در مجموع نسبت به خودم راضی هستم. به ویژه دانشجویان آنقدر به من محبت می کنند که من شرمنده آنها هستم و حتی فکر می کنم بیش از استحقاقم به من توجه دارند. در مورد جامعه من شخصا راضی هستم و راجع به مسئولین نیز از نظر خودم گله ای ندارم اما فکر می کنم حرمت استاد را باید بیش از این نگه داشت. احترام استاد وقتی رعایت می شود که بازنشستگی به عنوان یک مجازات به کار نرود و بیان اندیشه برای استاد آزاد باشد. من جسته گریخته چیزهایی می شنوم که فکر می کنم حرمت لازم به استاد گذاشته نمی شود. همواره دیده ایم در هر تغییری بزرگترین صدمات به اساتید دانشگاهها وارد می شود. بازنشستگی امری ضروری است اما نباید طوری اجرا شود که دانشگاهها را خالی از محققین برجسته کند. یک عیب کلی در دانشگاههای ما وجود دارد و آن این است که بین اساتید برجسته صاحبنظر و با تجربه و استادانی که تازه آغاز به کار کرده اند فاصله عمیقی وجود دارد.

* تبعات بازنشستگی کردن اساتید پیش از موعد چیست؟

- یکباره بازنشسته کردن اساتید با تجربه و قدیمی باعث می شود دانشگاه از تجربیات آنها به طور کامل سود نبرد و دانشگاه دست افرادی بیفتد که تجربه کافی ندارد. استادان قدیمی را باید نگه داشت و به تدریج بازنشسته کرد تا استادهای متوسط از تجربیات آنها سود ببرند.

* برخی عنوان می کنند که اساتید قدیمی دانشگاهها به ویژه دانشگاههای بزرگ مافیایی عمل می کنند و نمی گذارند اساتید جوان به دانشگاهها راه یابند و نسبت به جذب انها اعلام عدم نیاز می کنند. آیا این موضوع صحت دارد؟

گاهی اوقات سفارشاتی برای جذب اساتید می شود بدون اینکه این جذب از مراحل طبیعی و قانونی باشد که اساتید قدیمی در این زمینه مقاومت می کنند. شاید همین مسئله به باند مافیایی تعبیر شود

- اعتقادی به این موضوع ندارم. احتمال دارد که در برخی موارد تنگ نظریهایی رخ دهد اما این بهانه است. فکر می کنم برای موجه جلوه دادن بازنشستگی اساتید عنوان می کنند که این اساتید قدیمی باند مافیایی را در دانشگاه ایجاد کرده اند و از نظر آنها بازنشسته کردن اساتید برجسته به معنای انحلال باندهای مافیایی است. در هر حال در اینکه اساتید جوان به دانشگاه نیایند نفعی برای اساتید قدیمی ندارد اما گاهی اوقات سفارشاتی برای جذب اساتید می شود بدون اینکه  از مراحل طبیعی و قانونی باشد که اساتید قدیمی در این زمینه مقاومت می کنند. شاید همین مسئله به باند مافیایی تعبیر شود.

* در برخی موارد اساتید قدیمی علم قدیمی دارند و علمشان را به روز نمی کنند از سوی دیگر اساتید جوان به دلیل تازه فارغ شدن از تحصیل با علم روز بیشتر آشنا هستند از همین رو عنوان می شود اساتید قدیمی از ورود اساتید جدید با علم روز به دانشگاه واهمه دارند و با ورود آنها مخالفت می کنند این موضوع را قبول می کنید؟

- این سخن به نظر من خنده داراست. اگر استادی در این حال باشد نه تنها بازنشسته بلکه باید اخراج شود. کسی موافق چنین کاری نیست.

* آزادی افکار و بیان اندیشه را در جامعه علمی دانشگاهی فعلی چگونه ارزیابی می کنید؟

دانشگاه گوشه ای از جامعه است و به همان اندازه که آزادی بیان در جامعه وجود دارد اندکی بیشتر در دانشگاه نیز وجود دارد

- در بحث علمی گمان نمی کنم اشکالی باشد. البته برخی کلاس درس را با حزب سیاسی اشتباه می گیرند و به شکلی سخن می گویند که ممکن است مورد ایراد باشد اما اگر جامعه خود را بشناسند و مطابق با سخنی که در جامعه پذیرا است استدلال کنند از نظر علمی کمتر موردی پیدا می شود که ایراد بگیرند. دانشگاه گوشه ای از جامعه است. همان اندازه که آزادی بیان در جامعه وجود دارد اندکی بیشتر در دانشگاه نیز وجود دارد.

* شما گفتید "در دانشگاه قدری بیشتر از جامعه" چرا اینطور استنباط می کنید؟

- مباحثی که در دانشگاه اتفاق می افتد بیشتر نظر علمی و فنی دارد و طبیعتا قلمرویی آزادتر برای آن قائل هستند تا در دادگستری، شهرداری و ... .

* شما سالها است در رشته حقوق تحقیق و تدریس می کنید. بزرگترین معضل رشته حقوق در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته چیست؟

- معضلی که در رشته حقوق داریم به تطبیق قواعد سنتی مان با مسائل اجتماعی روز مربوط می شود. در برخی رشته ها مانند حقوق مدنی که کار من است استادان از گذشته سعی کرده اند قواعد را با مصادیق روز تطبیق دهند و طوری آنها را تفسیر کنند که نه به اصول برخورد کند و نه مخالف با مسائل روز باشد اما در برخی رشته ها مانند حقوق جزا این کار سالیان سال است که انجام نشده است.

* تبعات چنین مشکلی در جامعه چه می تواند باشد؟

- به عنوان مثال اعدام نوجوانان که گاهی در رسانه ها شنیده می شود معضل بزرگی است. البته شنیده ام طرحی در قوه قضاییه مطرح است که سن رشد را در مورد جزاییات 18 سال قرار دادند. ما با یک تفاسیری در حقوق مدنی همان 18 سال را پذیرفته ایم اما چنین موضوعی در حقوق جزا بسیار مشکل است.

* وضعیت رشته های جدیدی که در حقوق راه اندازی شده اند چگونه ارزیابی می کنید؟

- این رشته ها باید در کشور پخته شوند و برای اینکه یک رشته در دانشگاه پخته شود زمان می خواهد. به قول یکی از اساتید انگلیسی که عنوان می کرد 100 سال زمان لازم است تا چمنهای یک دانشگاه جدید در آمریکا مانند چمنهایی که در آکسفورد است شود رشته های جدید نیز همینطورند. باید درباره آن تحقیق و کار شود. طبیعی است که رشته ای مانند حقوق مدنی که 1300 سال بر روی آن تحقیق شده نباید با رشته ای تازه تأسیس مانند حقوق مالکیت فکری یکسان باشند.

*چشم انداز خوبی را برای رشته های تازه تأسیس می بینید؟

- امیدوارم این رشته ها نیز پختگی لازم را در آینده به دست آورند. به نظر من بخشهایی از حقوق مدنی باید جذب این موارد جدید شود.

* شخصا بیشتر به تدریس علاقه دارید یا تحقیق در حقوق؟

- من به تحقیق و پژوهش بیشتر علاقه دارم. البته تدریس انتقال معانی به دانشجو است و محاسن خاص خود را دارد. تربیت دانشجو مقدس است اما اگر در آن افراط شود استاد به یک ماشین و سخنگوی مطالب تبدیل می شود و کارش صدمه می بیند. 

* درباره اهمیت تحقیق در رشته حقوق بگویید و اینکه در حال حاضر چقدر به آن پرداخته می شود و در دانشگاهها به چه اندازه جدی گرفته می شود؟

- تحقیق اصولا در مورد دانشجویان جدی گرفته نمی شود. تجربه نشان داده دانشجویان تا زمانی که مطالب را می خوانند و می خواهند پس بدهند دانشجویان خوبی هستند اما به ابتکار و ابداع که می رسد ضعیف هستند و دلیل آن این است که ضمن مسائل آموزشی تجربه ای پیدا نمی کنند.

* وضعیت بررسیهای میدانی در رشته حقوق چگونه است؟

- در گذشته دانشجویان می توانستند در دادگاهها حضور یابند اما پس از مدتی این روند به دلیل اینکه حس شد جنبه صوری پیدا کرده حذف شد. دانشجو به جای کار جدی و مطالعه در دادگاه از رئیس دادگاه امضا می گرفت که چند جلسه را در دادگاه حاضر شدند.

* پس شما فکر می کنید انگیزه درونی برای دانشجویان برای کار عملی وجود ندارد؟

- بله دقیقا.

* شما به عنوان یک استاد دانشگاه برای اینکه انگیزه درونی در دانشجویان ایجاد شود چه می کنید و چه پیشنهادی می کنید؟

 در تدریسم مطالب را به عنوان سئوال و جواب و به شکل یک نوع دیالکتیک حقوقی حل می کنم و از دانشجو می خواهم همیشه در کلاس شرکت کند. بخشی از درس را دانشجو کنفرانس بدهد و من اشکالاتش را عنوان کنم

- جامعه باید نشان دهد که بین یک آدم محقق و پخته با آدمی که تنها روابط خوبی دارد تفاوت وجود دارد. محک همه اینها در جامعه معین می شود. من شخصا در تدریسم مطالب را به عنوان سئوال و جواب و به شکل یک نوع دیالکتیک حقوقی حل می کنم و از دانشجو می خواهم همیشه در کلاس شرکت کند. بخشی از درس را دانشجو کنفرانس بدهد و من اشکالاتش را عنوان کنم. حتی طرز سخن گفتن و خط دانشجو را نیز در کلاس درس کنترل می کنم.


* فکر می کنید چگونه باید تجربه عملی را در کلاس درس برای دانشجویان ایجاد کرد؟

- باید در عرض کلاسهای تئوری کلاسهای عملی گذاشت و از قضات و وکلا خواست کلاسهای عملی را در کنار کلاسهای آموزشی اجرا کنند. این باعث می شود که تجربه و عمل با هم آمیخته شوند.

* شما شخصا چگونه این تجربه را ایجاد می کنید؟

- من در کلاسهای درس بخشهایی از قرائت و تمرین را که به رویه قضایی مربوط می شود پیش بینی می کنم. این وسیله ای است که می تواند بخشی از احتیاجات دانشجویان را در برابر مسائل عملی برطرف کند.

* سر کلاس استاد سختگیری هستید به ویژه در امر حضور و غیاب؟

- اعتقادی به سختگیری در کلاسهای درس ندارم. باید جوری درس داد که دانشجو با میل به کلاس وارد شود نه با انضباط و محروم کردن.

* جدیدا عنوان می شود که تولید علم در کشور با شیب تندی پیش می رود نظرتان چیست؟

- من به کمیت اعتقادی ندارم. کیفیتها را باید دید.

* چقدر به نمایه و چاپ مقالات علمی در پایگاههای بین المللی و تبدیل این موضوع به عنوان معیار پیشرفت و ارتقاء اعتقاد دارید؟

- اصلا اعتقادی ندارم به ویژه در علوم انسانی. یک ریاضیدان و فیزیکدان احتیاج به زبان بین المللی ندارد. با توضیح یک فرمول می تواند تحقیق خود را چاپ کند اما این روند قابل مقایسه با زمانی نیست که فرد در علوم انسانی بخواهد راجع به فلسفه ملاصدرا تحقیق کند و آن را به انگلیسی برگرداند و در مجله خارجی چاپ کند. به نظر من توهین به فرهنگ ایران است که در صورتی مطالعات یک حقوقدان و ادیب را قبول کنند که در یک مجله خارجی آنها را چاپ کرده باشد.

* پس چه چیزی در علوم انسانی باید معیار سنجش و ارزیابی پیشرفت علمی باشد؟

- باید دید علوم انسانی به چه میزان در جامعه نفوذ کرده است. به عنوان مثال تحقیقات ما درباره حقوق چقدر در رویه قضایی کشور نفوذ کرده. این موارد باید سنجیده شود نه اینکه در یک مجله خارجی سیاه مشق پس بدهند.

* دکتر کاتوزیان متوجه پایان وقت مصاحبه با شما هستم اما تازه داشتم از صحبتهای شما لذت می بردم که متاسفانه این وقت کوتاه به پایان رسید.

- من هم سپاسگزارم.

.................................................
 گفتگو: ندا نظری 
عکس:  احمد مطلایی


 منبع " خبرگزاری مهر "   

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 تیر 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: عكس ها، حقوق عمومی، زندگی نامه حقوقدانان،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

زندگی برای عدالت

ناصر کاتوزیان کیست؟
متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى كند و پس از نقل مكان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دكتر كاتوزیان با كلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به كسب مدال درجه یك علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند و به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریكا سفر مى كند. در آنجا غور و تفحص بسیار مى كند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى كند تا اولین كتاب او تحت عنوان «وصیت همزمان» با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه یكى از آنها دكتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریكا است و دیگرى مهندس الكترونیك است و در همان دیار زندگى مى كند. دكتر ناصر كاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد كه برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضایى (۲جلد) كه مجموعه آرایى است كه او در دوران قضاوتش جمع آورى كرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصیفى از زندگى خود استاد است كه تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲كتاب شامل بیش از ۴۰۰مقاله اى است كه او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق كه هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد كتابهاى دكتر كاتوزیان. او این ۳جلد كتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد. البته جلد سوم این مجموعه منطق حقوق نام دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دكتر كاتوزیان بیش از ۲۰جلد كتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ ـ نظریه عمومى حقوق ۷ ـ كلیات حقوق ۸ـ فرهنگ كاتوزیان ۹ ـ تاریخ انقلاب مشروطه ایران ۱۰ ـ آزادى اندیشه و بیان: دكتر كاتوزیان این كتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایران نوشته است. اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز توسط دكتر كاتوزیان تدوین شده است.

زندگی برای عدالت
بهتر است از آخر شروع كنیم. غروب آویزان شاخه ها بود كه دكتر «ناصركاتوزیان» جمله آخرش را گفت. جمله اى كوتاه، پرمغز و ماندنى. حكایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد كه شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. دكتر ناصر كاتوزیان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنكه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متین، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته. «امیرناصر كاتوزیان» دركوچه در دار درخیابان رى به دنیا آمده است. ده سال پیش از آنكه رضاشاه اریكه قدرت را به قماش انگلیس و دارودسته متفقین بسپارد.
او درباره ۷۳سالگى اش با خنده مى گوید: «به نظر شما زیاداست اما اگر ۷۳ساله باشید متوجه مى شوید كه چقدر كم است» .
خاندان كاتوزیان ازخانواده هاى باسابقه و كهن در تهران است و نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است كه درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دریافت شناسنامه مى شوند به دلیل علاقه به زبان اصیل پارسى، لغت «كاتوزیان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خویش اقتباس مى كنند و كاتوزیان به معناى پارسایان است. «گروهى بودند كه تقریباً روحانیون دربار ساسانى را تشكیل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گیرند و این فامیل را از شاهنامه مى گیرند. آنجا كه مى گوید «گروهى كه كاتوزیان خوانى اش‎/ به رسم پرستندگان دانى اش» و این شعر فردوسى است.» چرا دكتر ناصر كاتوزیان رشته حقوق را انتخاب كرده است؟ دلیلش براى این كار متواضعانه است. مى گوید: «اتفاق باعث آشنایى من با علم حقوق شد.» و همین اتفاق باعث مى شود تا سرآمد دوران خود دراین رشته شود و شاید اگر او كاپیتان تیم والیبال مدرسه اش نمى بود و اصرار مدیرمدرسه براى حفظ این دانش آموز نبود او هرگز وارد عرصه حقوق نمى شد. «و البته اتفاق تنها هم نبود. بعدها كه وارد دانشگاه شدم از انتخاب خودم كاملاً راضى بودم و به آن افتخارمى كنم.» شاید انتخاب رشته حقوق درخانواده كاتوزیان یك سنت نباشد اما اغلب بزرگان و مشاهیر این خانواده براى ادامه تحصیل خود رشته حقوق را انتخاب مى كنند و خود استاد دراین باره مى گوید: «خانواده ما بیشتر حقوقدان هستند. بزرگان خانواده ماقبل از من هم به حقوق خیلى علاقه مند بودند. حتى یكى از قوم و خویش هاى ما اول دانشكده پزشكى را انتخاب كردو بعد پشیمان شد و درانگلستان اقتصاد سیاسى را برگزید.» و البته منظور استاد كسى نیست جز «محمدعلى كاتوزیان » كه بسیارى از آثارش در ایران چاپ شده و مورداستفاده قرارمى گیرد. خواسته هاى مغفوله خاندان كاتوزیان البته نقش فراوانى درهدایت استاد به رشته حقوق داشته و خود نیز معترف این ماجراست. زراندوختن و جمع ثروت صفتى نیست كه اهالى علم و تحقیق را تحریك كند و این روحیه البته از ویژگیهاى دكتر كاتوزیان هم هست. چنانكه پس از اتمام دوران دانشكده حقوق در مقطع لیسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى كرد تا جایى كه حتى به ریاست دادگاه اراك و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یك طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه حاكم از طرف دیگر سبب شد تا كنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مكان كند.
«روزى كه لیسانسم را گرفتم، درس وصیت را كه درس بسیار مشكلى هم بود، در كتابهاى فقهى هم مى دیدم كه البته مفصل ترین مبحث آن كتابها هم همین مسأله وصیت است. این انگیزه كه بتوانم در باب این مسأله تحقیق كنم، باعث شد تا از همان روزى كه قلم دانشجویى را زمین گذاشتم، قلم تألیف را به دست بگیرم.» «من هم مثل هر جوانى در آن ایام آرزویى داشتم. من همیشه آرزو داشتم تا یك نویسنده و محقق بزرگ شوم. هیچ وقت آرزو نداشتم یك ثروتمند بزرگ یا یك سیاستمدار مشهور یا یك قدرتمند واقعى شوم.» آیا او به آرزویش رسیده؟ در جواب این پاسخ چیزى جز لبخند از دكتر ناصر كاتوزیان نخواهید شنید. او رسیدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گوید «وقتى میكل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در كلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى كرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى كنى؟ گفت: براى اینكه این پایان كار من است. چون از این كار خوشم آمده.» و این گفته كاتوزیان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحیه نارضایتى از خود و طلبگى است.
او از كارهاى خود به معناى واقعى راضى نیست و در جواب این سؤال كلیشه اى كه اگر دوباره به دنیا بیایید، آیا همین مسیر را طى خواهید كرد؟ مى گوید: «اگر دوباره به دنیا بیایم، دوست دارم كارهاى قبلى ام را ادامه دهم.» بزرگترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ چرا خیلى از آنها كارایى خود را از دست داده اند؟ دكتر كاتوزیان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گوید «آنها فكر مى كنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى كه حقوق غیر از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است كه توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى كه حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى كند.» دكتر كاتوزیان دو دلیل را علت عقب ماندگى مان از كاروان تمدن و چسبندگى بیش از اندازه مان به قانون مى داند. اول آنكه حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همین ضعف عمده به قوانین ما سرایت كرده است و فكر مى كنیم همه چیز باید در قانون باشد و همه چیز را قانون به ما بگوید. در واقع ما فراموش كرده ایم كه عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نیازهاى آن نیاز مبرم به مراجعه ما به قوانین فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنكه این عوامل خود نیازهایى را به وجود مى آورد كه این نیازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود كه حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى كند. او در این باره مى گوید «درست است كه دولتها مقتدر هستند.
اما این اقتدار كاملاً ظاهریست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است كه بخش عمده اى از آنها منبعث از نیازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و این ها در واقع در حال مبارزه با یكدیگرند. قانونى كه وضع مى شود نتیجه پیروزى یكى از این فشارها بر سایر نیروها است. ما فراموش كرده ایم كه قوه قضاییه مى تواند در قلمرو قوانین و تفسیر آنها خود كارگزار باشد.» در واقع از نظر دكتر كاتوزیان دلیل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نیازهاى امروز سنت گرایى شدید است كه در ما وجود دارد و اجازه خلاقیت و تصمیم گیرى نمى دهد. و اما دلیل دیگر این عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خیلى تحت تأثیر نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتیم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همین ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا این طور نیست و آنها از این حیث خود را نو و مدرن كرده اند و ما همچنان و همان سر كلاه آى با كلاه مانده ایم.»
او معتقد است «حقوقدانان حتماً باید با این شیوه هاى كهنه و منسوخ مبارزه كنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را كه به هركسى كه حقوقدان هم نیست اما وقتى یك قضیه حقوقى پیش او مطرح مى شود مى تواند تشخیص دهد كه عدالت كدام طرف است را بیشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بیشترى بكنند.»
از نظر او ما براى اینكه بتوانیم از یك نظر حقوقى مدرن و كارآمد برخوردار باشیم باید ابتدا جامعه مان عادت كند به اینكه قانون را درست اجرا كند و بعد از آن وقتى كه به قانونگرایى كامل رسیدیم آن زمان بهترین زمان براى یافتن راه حل مناسب براى دور زدن قوانین ـ در جهت بهبود شرایط زیست اجتماعى ـ و تنظیم دوباره آنها در استنباطها براى رسیدن به عدالت واقعى خواهد بود.دكتر كاتوزیان مى گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى كامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطیت را هم در همین نكته مى بیند و مى گوید : «عموى من یكى از سران اصلى مشروطیت بود و از او یادداشتهاى متعددى هم در این باره به دست من رسیده كه آن را در كتابى تحت عنوان «برداشتهایى راجع به تاریخ مشروطیت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام كه انقلاب مشروطیت در واقع قیامى براى دموكراسى خواهى نبوده است بلكه حكومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت مشروطیت را آراى متضادى مى داند كه قضات آن زمان صادر مى كردند و فساد شدیدى كه در دستگاه قضاى آن دوران رخنه كرده بود را عامل اصلى آن قیام مى داند. دكتر كاتوزیان در باره آزادى مى گوید : «آدمى اگر نتواند آنگونه كه مى اندیشد افكارش را بیان بكند و اصلاً جرأت بیان فكرش را نداشته باشد مطمئناً اندیشه شكوفا نخواهد شد»
و این یكى از دغدغه هاى اصلى اوست. از نظر او هنوز سنگینى سالیان دور و دراز حكومتهاى مستبد در تاریخ ایران بر رفتار و سكنات ما سایه انداخته است و ما هنوز تحت تأثیر بیش از چند هزار سال استبدادى هستیم كه در تاریخ مان به ثبت رسیده و تازمانیكه سنگینى این سایه از شانه هاى ما جدا نشود در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود مگر زمانى كه هر كس هر آنچه مى اندیشد را بیان كند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او مى گوید: «در همین حقوق موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»

منبع : روزنامه ایران؛ 15 اردیبهشت 1383؛ صفحه افق .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 تیر 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

خاطرات زیبای دکتر ناصر کاتوزیان

خاطرات زیبای دکتر ناصر کاتوزیان زندگینامه خود نوشت دکتر ناصر کاتوزیان استاد ممتاز حقوق دانشگاه تهران مکتوب شد. اتوبیوگرافی ناصر کاتوزیان در 328 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و با بهای 4250 تومان از سوی شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده و به زودی در بازار کتاب توزیع خواهد شد. این کتاب در سه فصل تنظیم شده است: دوران کودکی و نوجوانی، دوران قضاوت، دوران دانشگاهی، فصل سوم از این کتاب خود شامل 4 بخش است شامل پیش از انقلاب، پس از انقلاب، دوران انفصال و عزلت و بازگست به دانشگاه. به گزارش مهر، پیش از این نیز به مناسبت بزرگداشت دکتر ناصر کاتوزیان، زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی وی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده بود. سطور ذیل نگاهی است به یکی از خاطرات این استاد پیرامون یک دادخواست شگفت: شکایت نمایندگان مجلس از شاه به دادگستری خاطره جالب دیگری که از کارنامه دادگاه شهرستان به یاد دارم؛ دادخواست گروهی از نمایندگان مجلس منحل شده و درخواست ابطال فرمان انحلال مجلس از طرف شاه بود. برای فهم این مطلب؛ ناچار باید یادآوری کنم که شاه در آستانه انقلاب سفید خود فرمان انحلال مجلس را صادر کرد تا با خیالی آسوده به اصلاحات ارضی و سایر تحولات مورد نظر بپردازد. استدلال نمایندگان (خواهان‌ها) این بود که مطابق قانون اساسی در فرمان انحلال بایستی تاریخ انتخابات آینده معین شود تا انحلال مجلس به تعطیل مشروطیت نیانجامد. ولی در فرمان شاه تاریخ انتخابات آینده معین نشده و منوط به فراهم آمدن شرایط آن گردیده است. شرط تعیین تاریخ انتخابات آینده از شرایط اعتبار و نفوذ فرمان انحلال است و نباید آن را تشریفاتی پنداشت. از سوی دیگر؛ چون در ایران دادگاه قانون اساسی وجود ندارد و دادگاه شهرستان مرجع عمومی تظلمات است؛ اعلام بطلان فرمان را ازاین دادگاه خواستاریم. این دادخواست تاریخی که کمتر از آن نامی برده می‌شود و شاید هنوز هم بسیاری آن را بعید و سبب شگفتی بدانند؛ در اثر فشار وکلاء یا نظر رئیس کل دادگاه‌ها؛ به شعبه 27 دادگاه شهرستان ارجاع شد و بار دیگر نام این شعبه را بر سر زبان‌ها انداخت و مرکز خبر سازی کرد. موضوع مهم و مقدماتی این دعوا صلاحیت دادگاه بود. این پرسش سخن روز بود که آیا دادگاه صلاحیت بازرسی انطباق تصمیم‌های مقام‌های حکومت با قانون اساسی را دارد؟ آیا دخالت قوه قضائیه درباره قانونی بودن فرمان پادشاه؛ با اصل جدایی سه گانه کشور منافات ندارد؟ معلوم بود این گونه پرسش‌ها؛ در شرایط بحرانی آن روز کشور؛ چه تنش‌های سیاسی و قضایی جدی به وجود می‌آورد و پیش بینی می‌شد در روز محاکمه خبرنگاران خارجی و داخلی برای آگاهی از اخبار قضایی در دادگاه حضور یابند؛ جنجالی که بیگمان حکومت توان تحمل آن را نداشت. من نیز به نوبه خود به دست و پا افتاده بودم و خود را برای روز محاکمه آماده میساختم. به ویزه؛ فکرم مشغول به موضوع صلاحیت دادگاه بود.مطالعات مقدماتی موضوع مرا قانع میکرد که دادگاه صالح است و رسیدگی به این قانون‌شکنی طبع قضایی دارد؛ منتها دشواری در ارائه علمی و نظری مسئله و دفع شبهه‌های مخالف بود که قابل اعتنا به نظر می‌رسید. ولی دو هفته پیش از موعد محاکمه؛ مدیر دفتر دادگاه پرونده را برای اظهار نظر به دادگاه آورد: خواهان دادخواست خود را پس گرفته بود و دادگاه می‌بایست قرار رد آن را صادر کند. چند دقیقه بعد آقای جهانگیر تفضلی که یکی از خواهان‌ها بود به دادگاه آمد و توضیح داد که ساواک همه نمایندگان را احضار و قانع کرده است که دادن چنین دادخواستی با امنیت کشور مخالف است و باید مسترد شود. بدیت ترتیب؛ مانع "امنیت" این بار نیز کارساز شد و همه را آسوده خاطر کرد! با وجود این؛ چنین اعتراض‌هایی را باید از نخستین جرقه‌های انقلاب شمرد. جرقه‌هایی که در آغاز به نسیمی خاموش می‌شود و خودکامگان را به خواب خرگوشی می‌برد. غافل از اینکه هر جرقه خاموش پایگاهی برای آتش مهار ناپذیر آینده است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 تیر 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

انتخاب كاتوزیان، آ‌زمایش، جعفری لنگرودی و دادبان به عنوان چهره‌های ماندگار با رای حدود 35 هزار وكیل

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری از انتخاب چهار تن از اساتید حقوق به عنوان چهره‌های ماندگار در پایان چهاردهمین همایش اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‌ اظهار كرد: در پایان چهاردهمین همایش اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) هیات عمومی مشتمل بر هیات‌های مدیره كانون‌های 19 گانه ایران به عنوان نمایندگان نزدیك به 35 هزار وكیل و كارآموز سراسر ایران به اتفاق آراء آقایان استاد دكتر امیر ناصر كاتوزیان، استاد دكتر علی آ‌زمایش، استاد دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی و استاد دكتر حسن دادبان را به عنوان چهره‌های ماندگار انتخاب كردند.

وی خاطرنشان كرد: مقرر شد اتحادیه نسبت به اعلام این موضوع به رسانه‌ها اقدام كند.
 
 منبع : سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 تیر 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

رتبه 1 حقوق جزا

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 خرداد 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق خصوصی، منابع ازمونها،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

جشن فارغ التحصیلی دانشگاه

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 اردیبهشت 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: عكس ها،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

وصیت عقد است یا ایقاع

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390    | توسط: حقوقی    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================

پیوند عضو پس از قصاص

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390    | توسط: حقوقی    |    | نظرات()
===================*****باتشكر از بازدید شما*****=====================